Pyetje të shpeshta

Çfarë është “Certifikata e Sigurimit Industrial” (CSI) ?

CSI është dokumenti zyrtar i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, ose i një Autoriteti Kompetent të Sigurisë së një vendi tjetër, i cili vërteton, nga pikëpamja e sigurisë, se një operator ekonomik, ka kapacitetet dhe aftësitë organizative, teknike, fizike dhe i plotëson standardet e përcaktuara për njohjen, ruajtjen dhe administrimin e informacionit të klasifikuar, në një projekt/program, apo kontratë/nënkontratë të klasifikuar.

 

Cilat janë mënyrat e aplikimit për t’u pajisur me CSI ?

Mënyrat e aplikimit për t’u pajisur me CSI janë:

 1. Me kërkesë të Autoritetit Kontraktor për pjesëmarrje në një prokurim të klasifikuar brenda vendit.
 2. Me kërkesë të Autoritetit të Sigurimit Kombëtar të një vendi tjetër, për pjesëmarrje në një prokurim të klasifikuar, të organizuar nga Autoritete Kontraktore të shteteve të tjera.
 3. Me kërkesë të Autoritetit Kompetent të Sigurisë së NATO-s, të një strukture të saj, apo të një organizate tjetër ndërkombëtare për pjesëmarrje në një prokurim të klasifikuar të organizuar prej tyre.
 4. Me kërkesë të drejtpërdrejte të Operatorit Ekonomik vendas kur plotësohen disa kushte paraprake.

 

Cilat janë kushtet paraprake që duhet të plotësoje një OE për të aplikuar në mënyre të drejtpërdrejtë për t’u pajisur me CSI ?

 1. Gjatë tre viteve të fundit nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik nga Agjencia e Prokurimit Publik, vërtetuar me dokumentacion përkatës origjinal.
 2. Zotëron qëndrueshmëri financiare të dëshmuar përmes bilanceve pozitive të tre viteve të fundit, referuar pasqyrave financiare dhe është i pajisur me licencën/at profesionale, në lidhje me veprimtarinë për të cilën do të kërkojë pajisjen me CSI. (Këto dokumente duhet të jenë origjinale, ose kopje të njehsuara me origjinalin).
 3. Gjatë tri viteve të fundit ka marrë pjesë në një, ose më shumë kontrata të klasifikuara, apo të paklasifikuara, me objekt të ngjashëm me fushën e veprimtarisë për të cilën kërkon pajisjen me CSI, shoqëruar me vërtetimin/et për cilësinë e realizimit të tyre. (Këto dokumente duhet të jenë origjinale, ose kopje të njehsuara me origjinalin).

 

Cilat janë afatet e vlefshmërisë së një CSI ?

Afatet e vlefshmërisë për të gjitha nivelet dhe tipet e CSI është deri në 4 vite. I njëjti afat vlefshmërie është edhe për CSP e personelit të OE të pajisur me CSI.

 

Cila është vlefshmëria e CSI së një OE të një shteti tjetër ?

Për OE të vendeve të tjera, CSI lëshohet nga Autoritetet e Sigurimit Kombëtar ose çdo Autoritet Kompetent Sigurie i vendit ku është i regjistruar Operatori Ekonomik. Kjo certifikatë konsiderohet e vlefshme, vetëm pas konfirmimit me shkrim nga DSIK, adresuar Autoritetit Kontraktor. DSIK përpara se të konfirmojë CSI, bashkëpunon me Autoritetet Homologe për kryerjen e verifikimeve përkatëse.

 

Sa zgjat periudha nga aplikimi deri në momentin e lëshimit të CSI ?

Afati është deri në 120 ditë kalendarike. Gjatë kësaj periudhe kryhen verifikimet përkatëse.

Procedurat e verifikimit dhe afatet për lëshimin e CSI dhe të CSP fillojnë në datën e pranimit të dokumentacionit të plotë nga DSIK.

 

A është përcaktuar pagesë për rastet e aplikimeve për pajisje me CSI ? Kur dhe ku kryhet kjo pagese?

Pagesa e shërbimit për fillimin e procedurave të certifikimit është :

 • Në shumën 50.000 lekë, për rastet e aplikimit, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 7, pikat; “a”, “b”, “c”. (shiko VKM nr. 701, datë 22.10.2014);
 • Në shumën 100.000 lekë, për rastet e aplikimit, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 7, pika “d”. (shiko VKM nr. 701, datë 22.10.2014).

Kjo pagesë kryhet vetëm pasi pranohet dokumentacioni i plotë nga struktura përkatëse.

Pagesa kryhet në numrin e llogarisë bankare që ofron nëpunësi i autorizuar i DSIK.

 

Çfarë përfshin procesi i verifikimit për pajisjen me CSI ?

Procedurat e verifikimit për lëshimin e CSI kryhen në përputhje me kërkesat e kësaj rregullore dhe përfshijnë aspekte që lidhen me:

 1. Strukturën e pronësisë së Operatorit Ekonomik, qëndrueshmërinë e tij financiare, reputacionin tregtar, aftësinë dhe kapacitetet teknike, si dhe aspektet e sigurisë.
 2. Pronarët/aksionarët dhe stafin menaxherial, që për shkak të funksioneve do të kenë akses tek informacioni i klasifikuar.
 3. Personin e propozuar në pozitën e OSI, zëvendësit të tij dhe punonjësit që do të kenë akses tek informacioni i klasifikuar.

 

Si duhet të veprojë OE i pajisur me CSI, lidhur me pajisjen me CSP të një shtetasi të huaj, për të cilin ka interes për ta punësuar ?

Operatori Ekonomik/Kontraktori përpara se të punësojë një shtetas të huaj në një pozicion, që kërkon akses tek informacioni i klasifikuar kërkon konfirmimin e DSIK, nëse Autoriteti Homolog i vendit, shtetësinë e të cilit ky punonjës ka deklaruar, e ka pajisur atë përshtatshmërisht me CSP.

Në rastet kur punonjësi i referuar në paragrafin 1 të këtij neni, ka një afat qëndrimi për një periudhe më shumë se 5 vjet në Republikën e Shqipërisë, ose ka dy shtetësi, atëherë verifikimi i tij do të kryhet nga DSIK dhe Autoriteti Homolog i vendit tjetër.

 

Cilat janë rastet kur DSIK merr vendim për pezullimin apo heqjen e CSI së një OE ?

DSIK ka të drejtë të marrë vendim për pezullimin, ose heqjen e CSI, në rastet kur nëpërmjet strukturave shtetërore të përfshira në procesin e verifikimit merr informacione që përbejnë rrezik për sigurinë, ose në qoftë se:

 1. Kontraktori nuk i përmbush kushtet për lëshimin CSI, referuar në nenet 28, 29, të kësaj rregulloreje.
 2. Kontraktori ka shpallur falimentimin.
 3. Certifikatat e Sigurisë për personelin, apo certifikata lidhur me akreditimin sistemeve informatike të informacionit të klasifikuar, referuar në nenin 31, të kësaj rregulloreje, janë refuzuar, ose hequr.
 4. Kërkesa për rinovimin e CSI, nuk është dërguar brenda afatit të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.
 5. DSIK nuk ka marrë njoftimin me shkrim brenda 15 ditëve lidhur me ndryshimet e referuara në nenin 31, pikat, “a”, “b”, “c”, “d”, “e” të kësaj rregulloreje.
 6. DSIK ka të drejtë të vendosë për pezullimin ose heqjen e CSI për kontraktorin/nënkontraktorin, kur vlerëson se ekzistojnë rrethanat e referuara në nenin 31 (shih kushtet e nenit), të cilat përbëjnë kërcënim për sigurinë e informacionit të klasifikuar që administrohet ose/edhe prodhohet në kushtet e një kontrate/nënkontrate të klasifikuar.

 

Cilat janë veprimet që ndërmerren nga DSIK kur i pezullohet ose hiqet CSI një OE ?

Në rastet kur DSIK pezullon ose heq CSI duhet të informojë menjëherë të gjitha Palët e përfshira në realizimin e kontratës së klasifikuar.

Për rastet kur kontraktori/nënkontraktori është Palë në një kontratë/nënkontratë të klasifikuar ndërkombëtare, DSIK njofton menjëherë Autoritetin Kompetent të Sigurisë.

 

Sa zgjat periudha e pezullimit të CSI ?

Vendimi mbi pezullimin e CSI është i vlefshëm deri në momentin e shuarjes së rrethanave, që përbëjnë rrezik të mundshëm sigurie ose deri në momentin kur CSI i ka kaluar afati i vlefshmërisë.

 

Si është e rregulluar e drejta e ankimit për rastet kur një OE i hiqet ose pezullohet CSI ?

Njoftimi për vendimin e marrë nga DSIK, për pezullimin ose heqjen e CSI i komunikohet me shkrim Autoritetit Kontraktor dhe nëpërmjet tij vihet në dijeni Kontraktori. Autoriteti Kontraktor ose Kontraktori kanë të drejtë që të paraqesin kërkesë me shkrim, për rishqyrtimin e vendimit të marrë nga DSIK, për pezullimin ose heqjen e CSI. Kjo kërkesë i adresohet titullarit të DSIK, brenda 15 ditëve kalendarike nga marrja e njoftimit për vendimin për pezullimin ose heqjen e CSI.

Titullari i DSIK, shqyrton dhe vendos mbi kërkesën e paraqitur brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e pranimit të kërkesës në institucion.

Në rastet e mospajtimit me përgjigjen e titullarit të DSIK, brenda 15 ditëve kalendarike nga marrja e njoftimit, Autoriteti Kontraktor ose Kontraktori kanë të drejtë t’ia adresojnë ankesën e tyre me shkrim Kryeministrit.

Kryeministri pas marrjes së ankesës, brenda 30 ditëve kalendarike shprehet me akt të veçantë, i cili është përfundimtar dhe i detyrueshëm për zbatim nga DSIK, Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktori.