Publikime dhe Dokumenta të Deklasifikuara

Detyrimi për publikim është i përcaktuar në nenin 16 të VKM Nr. 662, datë 15.11.2017. Në këtë nen, përcaktohet se çdo institucion shtetëror ka detyrimin të publikojë bibliografitë e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” të deklasifikuar, brenda 30 ditëve nga marrja e vendimit të KDZH. Publikimi bëhet në Fletoren Zyrtare, faqen zyrtare të internetit të ministrive apo të institucioneve dhe me mënyra të tjera.

Bibliografia e Informacionit të Deklasifikuar në DSIK, datë 14.01.2020

Bibliografia e Informacionit të Deklasifikuar në DSIK, datë 09.10.2017

Bibliografia e Informacionit të Deklasifikuar në DSIK, datë 23.10.2017

Bibliografia e Informacionit të Deklasifikuar në DSIK datë 13.04.2018

Bibliografia e Informacionit të Deklasifikuar në DSIK, datë 14.09.2018

Bibliografia e Informacionit të Deklasifikuar në DSIK, datë 26.09.2018

Bibliografia e Informacionit të Deklasifikuar në DSIK, datë 16.01.2019