Kontakt

Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar

Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova”

1019, Tiranë

Tel: +355 4 2242387

email: sekretaria@nsa.gov.al

Kontakte të tjera

Drejtori i VETTING-ut dhe Sigurimit Industrial

Tel: +355 4 2254922

Drejtori i Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrit Qendror

Tel: +355 4 2249373

Drejtori i Financës, Mbikqyrjes Shtetërore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Tel: +355 4 2245995

Sektori i Kontrollit të Figurës për Subjektet e Rivlerësimit

Tel: +355 4 2228270

Sektori i Sigurimit të Sistemeve të Komunikimit dhe Informacionit

Tel: +355 4 2248832