Aplikimi për certifikatën e sigurimit industrial (CSI)

Njoftim

Çdo ditë të Premte, nga ora 10.00 – 14.00, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), pranë zyrave të saj, përmes stafit të dedikuar, do të japë informacionin e nevojshëm për Përfaqësuesit Ligjorë të Operatorëve Ekonomikë të interesuar, lidhur me zbatimin e kërkesave të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 701, datë 22.10.2014 “Për miratimin e rregullave për sigurimin e informacionit të klasifikuar në fushën industriale”. Ky orar do të shërbeje edhe për dorëzimin e kërkesës dhe të dokumentacionit të kërkuar ligjor në funksion të pajisjes me CSI e CSP.

Pyetje të shpeshta

Mënyra e aplikimit dhe lista e dokumenteve

Modelet e dokumenteve të aplikimit

  1. Aneksi 1- lista e dokumentave për certifikimin e OE
  2. Aneksi 2 – lista e personave të OE që do të pajisen me CSP
  3. Faturë për arkëtim
  4. Kërkesë për CSI

PYETËSORI I SIGURIMIT INDUSTRIA

VKM Nr. 701 datë 22.10.2014