REPUBLIKA
E
SHQIPERISE

RAPORTE MONITORIMI

Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar (DSIK) eshte krijuar prane Keshillit te Ministrave per te organizuar, drejtuar e kontrolluar masat per ruajtjen,  klasifikimin dhe administrimin e informacionit te klasifikuar.

 

Ne zbatim te udhezimit plotesues te Ministrit te Financave, nr. 7/2 date 9.7.2010, "Per pergatitjen e buxhetit te shtetit dhe fondet speciale", publikohen raportet tremujore te monitorimit te shpenzimeve.

Keto raporte identifikojne realizimin ne vlere dhe ne sasi te produkteve te parashikuara ne buxhetin e institucionit tone.

Detajimi i Buxhetit (periudha 2015)

Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve (periudha 2015)

 

Relacioni Shpjegues per Raport Monitorimin (periudha 1 Janar - 31 Mars 2015)

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 31 Mars 2015)

 

Regjistri i realizimit te Prokurimeve (periudha 2014)

 

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 30 Shtator 2012)

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 30 Qeshor 2012)

Raport Monitorimi Progresiv (periudha 1 Janar - 31 Mars 2012)

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2011)

Raport Monitorimi Progresiv (periudha 1 Janar - 30 Shtator 2011)

Raport Monitorimi Progresiv (periudha 1 Janar - 30 Qershor 2011)

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 30 Qershor 2011)

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 31 Mars 2011)

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2010)

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 30 Shtator 2010)

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 30 Qershor 2010)

Raport Monitorimi (periudha 1 Janar - 31 Mars 2010)