BAZA LIGJORE

Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar (DSIK), eshte krijuar ne baze te ligjit nr. 8457, date 11.2.1999 "Per informacionin e klasifikuar "sekret shteteror"", i ndryshuar me ligjin nr. 9541, date 22.5.2006 "Per disa shtesa e ndryshime ne ligjin nr. 8457, date 11.2.1999 "Per informacionin e klasifikuar "sekret shteteror"".

DSIK i propozon Keshillit te Ministrave akte nenligjore per çeshtjet qe lidhen me ruajtjen e informacionit te  klasifikuar.

 

Ligji Nr.8457, date 11.2.1999
"Per "Informacionin e klasifikuar "Sekret shteteror""