Ligji 84/2016

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI

L I G J
Nr.84/2016
PËR RIVLERËSIMIN KALIMTAR TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË