AKTE NENLIGJORE

Vendimi nr. 5, date 5.1.2002, "Për miratimin e Rregullores për punën me informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror""

 

VKM Nr.390, date 28.6.2007, Ndryshime ne VKM Nr.5, date 5.1.2002

 

Vendim Nr.121, datë 17.2.2010 "Per disa shtesa dhe ndryshime ne Vendimin nr.5, date 5.1.2002 te Keshillit te Ministrave "Për miratimin e Rregullores për punën me informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror"" dhe te NATO-s”, te ndryshuar"

 

Vendim Nr.312, datë 16.3.2011 "Për miratimin e rregullores "Për punën me informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror""

 

VKM Nr. 58, date 29.1.2004, Per "Organizimin e Drejtorise se Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar"

 

Vendimi nr. 81, date 28.1.2008, "Për përcaktimin e kritereve dhe të proçedurave për asgjësimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror""

 

VKM Nr. 121, date 15.3.2001, Per "Rregullat e Sigurimit Fizik te Informacionit te Klasifikuar"

 

VKM Nr. 387, date 28.6.2007, Ndryshime ne VKM Nr. 121 datë 15.3.2001

 

VKM Nr. 122, date 15.3.2001, Per "Shqyrtimin e pastertise dhe per dhenien e "çertifikates se sigurise" personave qe do njihen me informacionin e klasifikuar "Sekret shteteror"" (SHFUQIZUAR)

 

VKM Nr. 388, date 28.6.2007, Ndryshime ne VKM Nr. 122, date 15.3.2001

 

VKM Nr. 123, date 15.3.2001, Per "Rregullat e procesit te klasifikimit te Sekretit shteteror, Procedurat qe perdoren per identifikimin e tij dhe te delegimit te Autoritetit te Klasifikimit"

 

VKM Nr. 389, date 28.6.2007, Ndryshime ne VKM Nr.123, date 15.3.2001

 

VKM Nr. 124, date 15.3. 2001, Per "Deklasifikimin e zhvleresimin e informacionit te klasifikuar "Sekret shteteror", qe ndodhet ne rrjetin kombetar te arkivave"

 

VKM Nr. 377, date 31.5. 2001, Per "Sigurimin e informacionit te klasifikuar "Sekret shteteror" ne marredheniet nderkombetare"

 

Vendim Nr.122, datë 17.2.2010 "Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 377, date 31.5.2001 te Keshillit te Ministrave per "Sigurimin e informacionit te klasifikuar "Sekret shteteror" ne marredheniet nderkombetare", te ndryshuar"

 

VKM Nr.922, date 19.12.2007, Për "Sigurimin e Informacionit të Klasifikuar "sekret shtetëror" që prodhohet, ruhet, përpunohet apo transmetohet në sistemet e komunikimit (INFOSEC)"

 

VKM Nr. 121, datë 2.2.2009, Për "Sigurimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror" në fushën industriale" (SHFUQIZUAR)

 

Vendim Nr.502, datë 23.6.2010 "Per miratimin e rregullores “Per transportimin fizik te informacionit te klasifikuar "Sekret Shteteror"”

 

Vendim Nr.701, datë 22.10.2014 "Per miratimin e rregullave “Per sigurimin e informacionit te klasifikuar ne fushen industriale”

 

Vendim Nr.188, datë 4.3.2015 "Për miratimin e rregullave “Për sigurimin e personelit”

 

Vendim Nr.189, datë 4.3.2015 "Për sigurimin fizik te informacionit te klasifikuar "Sekret shtetesor" te NATO-s, BE-se, shteteve dhe organizatave te tjera nderkombetare”

 

Vendim Nr.190, datë 4.3.2015 "Për disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 81, date 28.01.2008, te Keshillit te Ministrave, "Per percaktimin e kritereve dhe procedurave per asgjesimin e informacionit te klasifikuar "Sekret shteteror"”

 

Rregullore e Drejtorise se Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar

Rregullore per Mbrojtjen e te Dhenave Personale ne Drejtorine e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar

Rregullore per Mbrojtjen ndaj Duhanit ne DSIK